Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Leisurelands Exploitatie B.V. (hierna te noemen: ‘Leisurelands’) en de consument.

Wettelijke verplichte mededeling
Een bestelling door een consument via deze website leidt tot een koop op afstand volgens artikel 6:230m tot en met 6:230s van het Burgerlijk Wetboek. De overeenkomst komt na de bestelling tot stand zodra Leisurelands de bestelling en de prijs aan de consument heeft bevestigd. Na betaling van de prijs wordt de bestelde zaak binnen de gestelde leveringstermijn (verwerkingstijd) door Leisurelands aan Post NL aangeboden.

Bedenktijd
De consument heeft, in overeenstemming met artikel 6:230m lid 1 sub a Burgerlijk Wetboek, het recht de overeenkomst op afstand te ontbinden, tot een termijn van 14 dagen is verstreken. Dit is 14 dagen nadat de consument het product (te weten: de Leisurepas(sen)) heeft ontvangen. Het recht de koop op afstand te ontbinden geldt alleen als het geleverde product (i) ongebruikt en (ii) in originele onbeschadigde staat en verpakking (iii) binnen 14 dagen na de ontbinding wordt geretourneerd. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument overeenkomstig artikel 6:230s lid 2 Burgerlijk Wetboek.

Versturen op eigen risico
De Leisurepas(sen) worden na betaling per post (Post NL) verzonden. Verzending geschiedt voor eigen risico. Aangetekend versturen is op verzoek mogelijk. De kosten hiervoor bedragen € 9,50 bovenop de aanschafprijs van de Leisurepas. Dit kan bij de bestelling aangegeven worden.

Verlies en diefstal van uw Leisurepas
Het is niet mogelijk om aangeschafte Leisurepassen te blokkeren. Verlies of diefstal van de pas(sen) is daarom altijd voor eigen risico.

Geldigheid
De Leisurepas is geldig vanaf het moment van ontvangst, niet vanaf het moment van betaling. Leisurepassen die tijdens de voorverkoopactie zijn gekocht, zijn geldig vanaf 1 mei.
Leisurepassen die tijdens de laagseizoenactie zijn gekocht, zijn geldig vanaf 1 oktober, of - indien na 1 oktober besteld - vanaf het moment van ontvangst.

Leisurepas strikt persoonlijk
Het gebruik van Leisurepassen is een strikt persoonlijk, niet overdraagbaar, recht. Dit houdt in dat de Leisurepassen op geen enkele wijze aan derden, zoals bezoekers of gasten, beschikbaar mogen worden gesteld. Het voorgeschreven persoonlijke gebruik en het verbod tot het beschikbaar stellen aan derden geldt voor alle Leisurepassen, ongeacht of ze bij Leisurelands zelf zijn gekocht of via derden, (lees:via de webshop, een verkooppunt (de beheerder), op rekening, etc.).

Beschadiging Leisurepas (géén gaten maken of anderszins beschadigen)
De Leisurepassen zijn voorzien van een onzichtbare chip. De Leisurepas kan door middel van het maken van een gaatje (bijvoorbeeld om er een touwtje aan vast te maken) beschadigen en onbruikbaar worden. Leisurelands raadt daarom ten zeerste af gaten in de Leisurepas te maken of deze op andere wijze te bewerken. Bij (opzettelijke) beschadiging en daardoor het onbruikbaar maken van de Leisurepas wordt geen nieuwe Leisurepas verstrekt.

Werkzaamheden, evenementen en onvoorziene omstandigheden
Leisurelands kan een recreatiegebied één of meerdere dagen sluiten in verband met werkzaamheden, veiligheid tijdens (grootschalige) evenementen of andere (onvoorziene) omstandigheden. De pas is dan op die dag/in die periode niet geldig voor dat specifieke recreatiegebied. Gebruik op een ander recreatiegebied van Leisurelands (mits opengesteld) waar de Leisurepas geldig is, is wel mogelijk. Op onze website in de agenda staat een overzicht van de publieksevenementen. Indien een recreatiegebied wordt afgesloten, wordt dit gecommuniceerd op de pagina van het desbetreffend gebied. De afsluiting door werkzaamheden, evenementen en/of andere (onvoorziene) omstandigheden geeft geen enkel recht op vergoeding of schadeloosstelling of anderszins.

Overmacht
Leisurelands is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de consument indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leisurelands geen invloed kan uitoefenen en/of waardoor Leisurelands niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Leisurelands heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leisurelands zijn verbintenis had moeten nakomen.

Leisurelands kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien dit langer duurt dan 4 weken, is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Privacy
Door het afsluiten van de overeenkomst, gaat de consument ermee akkoord dat Leisurelands zijn persoonsgegevens verwerkt. In de privacyverklaring is te lezen hoe Leisurelands met deze gegevens omgaat.

Klachten
Klachten moeten binnen 8 kalenderdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en gemotiveerd aan Leisurelands kenbaar worden gemaakt. Dit kan door een e-mail te sturen naar: [email protected]. Na het verstrijken van deze termijn wordt de consument geacht het geleverde product te hebben goedgekeurd.

Overige bepalingen
Leisurelands behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen en/of aan te vullen. De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die verband houden met de overeenkomst zullen uitsluitend ter berechtiging worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Wachtwoord vergeten?
Favorites
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta